Általános Szerződési Feltételek 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az E-Advertising Kft. (székhely: 2220 Vecsés Lőrinci u. 55/A Fszt. 45., cégjegyzékszáma: 13-09-165854,   adószáma: 24699587-1-13, képviseli: Kárpáti Tímea), mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.e-kutyak.hu oldalon elérhető on-line hirdetési szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igenybevételének és felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) általi használatának a szerződési feltételeit tartalmazza.

1.2. Az Üzemeltető szolgáltatásai a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az "ÁSZF"-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a Felhasználó regisztrációját követő megrendelésével a Felhasználó által elfogadottnak minősülnek, az on-line szerződés részévé válnak az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően abban az esetben is, ha a Felhasználó a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

1.3. A Felhasználó a regisztrációját követő megrendelésével a jelen "ÁSZF"-ben szabályozott feltételekkel vállalja a szolgáltatás igénybevételét és ellenértékének megfizetését.

Regisztráció

2.1. Az E-Advertising Kft. által működtetett www.e-kutyak.hu oldal szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog- és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

2.2. A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A regisztráció során megadott adatok nem tartalmazhatnak trágár, obszcén kifejezést, sem magyar, sem idegen nyelven. A regisztráció tartalma nem ütközhet jogszabályba, nem sérthet szerzői, személyhez fűződő, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy a leírt szabályoknak nem felenek meg, úgy jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni, illetve a Felhasználót a használatból kizárni. A Felhasználó által megadott személyes adatok és tranzakciós adatai az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

2.3. A Felhasználó saját személyes menüjéből kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését, mely így az Üzemeltetővel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi. Regisztráció törlés esetén a Fehasználó a kredit egyenlege is törlődik.  A regisztráció végleges törlését követően a Felhasználó számlázási adatokkal kapcsolatos személyes adatait az Üzemeltető köteles megőrizni a az ÁSzF mellékletét képező adatvédelmi szabályzat szerint.

Hirdetések tartalmi kizáró feltételei

3. A regisztrációt követően a Felhasználó nem ellenőrzött hirdetői jogosultságot kap, amivel a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint hirdetési jogokkat szerez meg. A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
 • nem a rovat jellegének megfelelő;
 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
 • gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint mások lelkiismereti
 • vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés;
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja;
 • pornográf, szexuális ingerkeltésre irányul;
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • spam hirdetésnek minősül;
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ a hirdetett állat általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
 • minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;
 • egy adott e-mail cím vagy telefonszám csak egy hirdető adatai között szerepelhet, egy hirdető csak egy e-mail címmel regisztrálhat.
 • a hirdetések szövegében csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek;
 • a www.e-kuytak.hu oldaláról kifelé mutató link külön szolgáltatás igénybevétele nélkül nem kerülhet bele ebbe a szövegbe.

Hirdetési díjai

4.1 Normál hirdetés feladási ára díjmentes. Egy hirdetés maximum 60 naptári napig jeleníthető meg.

4.2 Kredit csomagok díja:

 Minima
csomag
Medima
csomag
Optima
csomag
Maxima
csomag
Kredit 30 60 100 240
Csomag ára 635 Ft 960 Ft 1016 Ft 1 905 Ft
1 kredit ár Ft-ban 21 Ft / kredit 16 Ft / kredit 10 Ft / kredit 8 Ft / kredit

A díjak az ÁFÁ-val értendőek.

4.3. Hirdetések díjai:

 • Normál:   Díjmentes
 • Keretes:  1 kredit / nap
 • Főoldali:  1 kredit / nap
 • Felirat:     1 kredit / nap

A kifizetett kreditek díja korlátlan ideig felhasználható. A kuponnal érvényesített kereditek felhasználhatósága kampányoktól függően időhöz kötött.

A Felhasználó által megfizetett díjat az Üzemeltető nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból marad el.4.3. A díjakat a Felhasználó kizárólag a www.e-kutyak.hu fizetési felületén biztosított fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díj fizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés az Üzemeltetőhöz történő érkezését követő munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik. A megfizetett díjról az Üzemeltető a Felhasználó erre vonatkozó on-line tett igénylésére elektronikus számlát állít ki, melyet az Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető kizárólag elektronikus számlát állít ki.

A Felhasználók jogai és kötelezettségei

5.1. A Felhasználó tudomásul veszi , hogy a www.e-kutyak.hu oldalon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

5.2. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek, … stb.) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

5.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a www.e-kutyak.hu kutya apróhirdetési portálon meghirdetett állatok sikeres értékesítésével keletkező bevételek után Felhasználót bizonyos esetekben adófizetési vagy adóbevallási kötelezettség terheli, amelyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) felé kell teljesíteni. (A kötelezettségekről az illetékes NAV ügyfélszolgálatain lehet felvilágosítást kérni. A NAV honlapja: http://www.nav.gov.hu.)

5.4. A www.e-kutyak.hu által szolgáltatott tartalmak (hirdetések, kutyatár, kutya kisokos) kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele az Üzemeltető kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

5.5. A feladott hirdetések a hirdetési kategóriákban és a hirdetési keresőkben csak akkor jelennek meg a látogatók számára, ha a Felhasználó kredit egyenlege a hirdetés megjelenéséhez elegendő. A kredit egyenlegről tájékoztatást adnak a hirdetés feladás menüben megjelenő hibaüzenetek és a felhasználó e-mail címére kiküldött értesítő e-mailek formájában.

5.6. A Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

5.7. A Felhasználó a jogszabályokban meghatározott dokumentálást köteles elvégezni, az igénybevett hirdetési szolgáltatás tartálmát archiválni.

5.8. Az Üzemeltető kizárólag a számla mellékleteként nyílvántartott hirdetési szövegeket őrzi meg.

Az Üzemeltető jogai és kötelezettségei

6.1. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

6.2. Az Üzemeltetőnek jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.

6.3. Az Üzemeltető minden hirdetésen a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre.

6.4. Az Üzemeltető jogában áll az adott rovat jellegének nem megfelelő hirdetéseket előzetes értesítés nélkül áthelyezni a Szolgáltató által megfelelőnek tartott rovatba.

6.5. Az Üzemeltető tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

6.6. A www.e-kutyak.hu megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, az Üzemeltető által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az Üzemeltetőt illeti.

6.7. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a www.e-kutyak.hu oldalon megjelentetett hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.

6.8. A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

6.9. Az Üzemelető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

6.10. Az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A www.e-kutyak.hu a legnépszerűbb böngészők (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) legfrissebb változatának használatát támogatja.

6.11. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

6.12. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.

6.13. Az Üzemeltető, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved,  úgy a jogsértővel szemben mind az Üzemelető által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

6.14. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget:

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
 • a felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
 • a rendszer használatából adódó károkért,
 • bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A www.e-kutyak.hu szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

6.15. A www.e-kutyak.hu oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. A www.e-kutyak.hu üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a www.e-kutyak.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik www.e-kutyak.hu oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

Iráyadó jog, panaszkezelés

7.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

7.2. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

7.3.1. A www.e-kutyak.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

7.3.2. Cégnév: E-Advertising Kft,  2220 Vecsés, Lőrinci u. 55/A Fszt. 45.

 • Képviselő: Kárpáti Tímea ügyvezető
 • Telefonszám: +36 20/669-5959
 • E-mail: info@e-kutyak.hu 

7.3.3. Az írásban érkező fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

7.3.4. A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

Egyéb rendelkezések

8.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a változtatás jogát mind az általa üzemeltetett weboldal, mind pedig az azon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében, különösen a 3. pontban jelzett tartalmi korlátozásba ütköző hirdetések esetén.

8.2. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Felhasználó jogszabály kifejezett, ettől eltérő rendelkezése esetén nem jogosult a Ptk. 381 §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására.

8.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az "ÁSZF" bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész "ÁSZF" érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

8.4. A Felhasználó a regisztrációt követően bármely szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az "ÁSZF" rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

8.5. Az E-Advertising Kft., mint az e-kutyak.hu oldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról az E-Advertising rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az oldal erre a célra szolgáló felülete www.e-kutyak.hu/aszf tartalmazza. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Felhasználók feltételeinek módosításának elfogadását jelenti.

8.6. Az www.e-kutyak.hu az E-Advertising Kft. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa. A www.e-kutyak.hu lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az www.e-kutyak.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

Vecsés, 2013. szeptember 15.